Araçlar Yükleniyor...

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GÜNER VE GÜNER SİGORTA ACENTELİĞİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://gunerler.com.tr/kvk-politikasi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan GÜNER VE GÜNER SİGORTA ACENTELİĞİ ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

2) Tedarikçilerin İşlenen Kişisel Verileri:

Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, adres ve diğer iletişim bilgilerini,

Özlük: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları,

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri,

Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,

Finans: Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri,

Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri,

Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri,

Diğer veriler: Görsel ve işitsel kayıtlar

3) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:


Kişisel verilerinizi;

 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, Şirketimiz ve Şirketimiz bayilerinde kullanılan matbu formlar ve cari hesap, fatura vb. finansal dokümanlar, Şirketimizin yetkili servisleri, Şirketimiz ve iş ortaklarına ait telefon/çağrı merkezleri, Şirketimizin acenteleri, Şirketimize ait tablet ve dijital çözümler, Şirketimiz elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları, Şirketimizin mobil uygulamaları, Şirketimizin showroomları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.


Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

5) Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde yerleşik iştiraklerimiz, bağlı ortaklıklarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi ve MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. dahil olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://gunerler.com.tr/assets/document/Gunerler-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Alemdağ Caddesi, No:193, 34771, Ümraniye/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu gunerler@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

KEMAL U.
Renault Mağaza Satış Danışmanı
KEMAL U.

Günerler'e Hoş Geldiniz 👋

Size nasıl yardımcı olabilirim?

Görüşmeyi Başlat
1